ป็อป
ภัศรา บรรดาศักดิ์

 • ประธานกรรมการบริษัท ไซนีส มัลติมีเดีย แอนด์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เฮตเวย์ เอดูทราเวล จำกัด
 • อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ครูพิเศษวิชาภาษาจีน 1-6 โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์พิเศษศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการศึกษา
 • กำลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุนเรียนดี (UTCC-Gold Partial Scholarship) โครงการ HM SCHOLARSHIP PROJECT